Sökning: "Katherinne Escobar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katherinne Escobar.

  1. 1. Patienters erfarenheter av att behandlas med parenteral nutrition i hemmet : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :Katherinne Escobar; Yasmin Amini; [2019]
    Nyckelord :Quality of life; Challenges; Experiences; Literature Study; Energi; Sleep; Mental impact; Livskvalité; Utmaningar; Erfarenheter; Litteraturstudie; Livskraft; Sömn; Mental påverkan;

    Sammanfattning : Bakgrund: Parenteral nutrition används när patienter inte kan tillgodose sitt dagliga behov av näring och kan leda till malnutrition. Behandling med parenteral nutrition kan både administreras på sjukhus och i hemmet. Problem: Att administreras parenteral nutrition i hemmet kan innebära nya erfarenheter. LÄS MER