Sökning: "Katica Rakuljic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katica Rakuljic.

  1. 1. Migrationsverkets uppföljning av asylboenden som drivs i privat regi - En empirisk studie om hur uppföljningen sker

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Katica Rakuljic; Rania Farah; [2019-03-19]
    Nyckelord :Uppföljning; Asylboenden; Migrationsverket; Offentlig upphandling;

    Sammanfattning : Den rådande situationen av allt fler flyktingströmmar som har ökat dramatisk de senaste åren har skapat stora påfrestningar på migrationsverket att tillgodose de ökade behoven av boenden.För att kunna tillgodose behovet av husrum har migrationsverket använt sig av privataleverantörer då myndighetens egna boenden inte räcker till. LÄS MER