Sökning: "Katie Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Katie Kan.

 1. 1. Upplevt lidande vid obotlig cancer hos vuxna personer : En litteraturstudie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Wiik Olsson; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; kvalitativ; lidande; obotlig cancer; patografi; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdom förekommer i hela världen och är i Sverige den nästa vanligaste dödsorsaken. Lidande vid en obotlig cancersjukdom och vid livets slut inkluderar mer lidande än bara fysisk smärta. Hälso- och sjukvårdens överordnade uppgift för all vårdverksamhet är att lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av lindrat lidande vid akut omhändertagande i prehospital miljö : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Fia Andersson; Maria Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; prehospital omvårdnad; lindra lidande smärtlindring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Varje år utförs cirka en miljon ambulansuppdrag i Sverige. Vanliga uppdrag är bröstsmärta, stroke, buksmärta och trauma. Akut prehospitalt omhändertagande innebär ofta lidande som är förknippat med smärta, rädsla, ångest och oro. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att vara intuberade samt lätt sederade på en intensivvårdsavdelning utifrån perspektivet vårdlidande : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Hanna Wiberg Öster; Kamaljit Kaur; [2022]
  Nyckelord :Patient experience suffering sedation intensive care mechanical ventilation; Patientupplevelsen sedering lidande intensivvård mekanisk ventilation;

  Sammanfattning : Bakgrund Målet med intensivvård är att uppnå det bästa medicinska samt omvårdnadsmässiga resultatetutan komplikationer. Det har tidigare varit standard att djupt sedera patienter som erhållermekanisk ventilation. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdsdelirium - ett vanligt fenomen som ofta hamnar i skymundan : En kvalitativ studie med deduktiv ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Jonsson; Rebecca Olsson; [2022]
  Nyckelord :Content analysis; Delirium; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Delirium; Erfarenhet; Innehållsanalys; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas omkring 80 procent av alla patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning av intensivvårdsdelirium. Patienterna utsätts för flertalet negativa faktorer som kan utlösa intensivvårdsdelirium. Forskning visar på att intensivvårdsdelirium skapar ett lidande hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av hur en hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten inom somatisk slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Vincent Håkansson; Filip Håkansson; [2021]
  Nyckelord :arbetsbelastning; patientsäkerhet; slutenvård; sjuksköterskor; säker vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om de olika kärnkompetenserna som ligger till grund för omvårdnaden. Det här arbetet fokuserar på kärnkompetensen säker vård. Patientsäkerheten är en viktig del i vården för sjuksköterskan och när den brister kan det uppstå vårdskador och ett lidande för patienten. LÄS MER