Sökning: "Katja Ödmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Ödmann.

  1. 1. Röster om HR - en diskursanalys av HR:s identitetskonstruktion

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Katja Ödmann; Pernilla Pålsson; [2013-01-11]
    Nyckelord :Human Resource; HR; Identitet; Diskursanalys; Textanalys; Personal Ledarskap;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur HR:s identitet konstrueras diskursivt i facktidningen Personal & Ledarskap. Vi undersöker också vilka motsättningar och spänningar som synliggörs och osynliggörs i Personal & Ledarskap, kopplat till HRs identitet, och hur dessa kan förstås utifrån diskursteori. LÄS MER