Sökning: "Katja Martin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Martin.

  1. 1. Samarbetsklimat - Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Martin Severin; My Söderström; Sara Bülow; [2010]
    Nyckelord :samarbete; arbetsklimat; samarbetsklimat; arbetsgrupper; detaljhandel; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 2010-05-26 Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp Författare: Sara Bülow, Martin Severin och My Söderström Handledare: Ulrika Westrup och Katja Lindqvist Titel: Samarbetsklimat – Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring vilka faktorer forskningen lyfter fram och vilka faktorer arbetsgrupper själva anser är centrala för ett positivt samarbetsklimat. Då det är väl omskrivet och forskat kring vilka effekter ett gott samarbete eller arbetsklimat kan medföra är vi intresserade av att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som kan komma att ligga till grund för ett positivt samarbetsklimat. LÄS MER