Sökning: "Katja Olsson Westin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Olsson Westin.

  1. 1. Jämställdhetsintegrering i offentlig förvaltning

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Katja Olsson Westin; [2019]
    Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; policyimplementering; kommunnivå; Offentlig förvaltning;

    Sammanfattning : Hur uppnår vi jämställdhet mellan könen? Detta var frågan som ställdes under FNs fjärde världskonferens om kvinnor i Beijing 1995. Svaret på frågan har kommit att bli något av en nationell strategi för jämställdhet och heter kort och gott jämställdhetsintegrering. LÄS MER