Sökning: "Katja Sjösten Öding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Sjösten Öding.

  1. 1. "Om man nu ska ta fritidshemmet på allvar": En fallstudie om komplexiteten i att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning för en flerspråkig elevgrupp

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Niclas Gustavsson; Katja Sjösten Öding; [2019]
    Nyckelord :Dilemma; Flerspråkighet; fritidshem; Grupp; inkludering; systematiskt kvalitetsarbete;

    Sammanfattning : Statistik från Skolverket (2015) visar att var femte elev som går i svensk skola är berättigad modersmålsundervisning. Sverige är alltså ett land med många andraspråkstalare. Trots detta finns det ingen forskning som har berört att göra fritidshemsundervisning inkluderande i en flerspråkig elevgrupp. LÄS MER