Sökning: "Katrin Marawgeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katrin Marawgeh.

  1. 1. Arbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Zahra Aboubaker; Katrin Marawgeh; [2020-06-22]
    Nyckelord :Art therapy; Depression; Occupational therapy;

    Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. LÄS MER