Sökning: "Katrin Vaks"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katrin Vaks.

  1. 1. Reumatoid artrit - patienters upplevelse av klimatvård

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Katrin Vaks; [2014]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; innehållsanalys; klimat; motivation; reumatisk sjukdom;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av klimatvård och klimatvårdens effekter hos patienter med reumatoid artrit (RA). Metod: En kvalitativ ansats valdes för studien. Två män och sex kvinnor som rehabiliterats med klimatvård intervjuades enligt en semistrukturerad intervjuguide. LÄS MER