Sökning: "Katrine Thelander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katrine Thelander.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av övervakade urinprov på ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Sofia Miland; Katrine Thelander; [2019]
    Nyckelord :routines; drug screening; experience; nursing; child and youth psychiatry; adaption; patient needs; intuition; dignity; integrity.;  Rutiner; övervakat urinprov; erfarenhet; omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri; anpassning; patientbehov; intuition; värdighet; integritet.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från barnens perspektiv. LÄS MER