Sökning: "Katrine Wendel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katrine Wendel.

  1. 1. Digital didaktisk design i företagsekonomi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Katrine Wendel; [2019]
    Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER