Sökning: "Kauppinen Moa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kauppinen Moa.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
    Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER