Sökning: "Kaveh Pakjoo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaveh Pakjoo.

  1. 1. Brukarinflytandets förutsättningar inom socialtjänstens missbruksenheter : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas perspektiv

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Kaveh Pakjoo; Kenny Obéus; [2022]
    Nyckelord :User influence; Social worker; Social services; Substance abuse unit; Grassroots bureaucrat; Empowerment; User dialogue model; Brukarinflytande; Socialsekreterare; Socialtjänst; Missbruksenhet; Gräsrotsbyråkrat; Empowerment; Brukardialogmodellen;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om brukarinflytandet och dess förutsättningar inom socialtjänstens missbruks- och beroende-handläggning, detta genom att utforska hur socialsekreterare inom missbruksenheter uppfattar förutsättningarna till brukarinflytande på individnivå. Detta baserat på sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från fyra olika kommuner i Stockholms län. LÄS MER