Sökning: "Kavosh Raufi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kavosh Raufi.

  1. 1. Loggbok som reflektionsverktyg

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Kavosh Raufi; [2016]
    Nyckelord :gymnasium; gymnasieskola; loggbok; reflektion; skolverktyg; utbildning;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt ett antal elevers uppfattningar i en gymnasieekonomklass gällande loggboksskrivande som ett reflektionsverktyg för studier och kunskapsinlärning. Studien har sin utgångspunkt i huvudsak från en kvalitativ ansats i form av en gruppintervju samt stöd från en kvantitativ del, i form av en enkätundersökning. LÄS MER