Sökning: "Kawisara Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kawisara Jakobsson.

  1. 1. Personers upplevelser av livet efter en stroke : En beskrivande littraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Amani Ghanem; Kawisara Jakobsson; [2020]
    Nyckelord :Experience; Life after Stroke; Stroke; Livet efter stroke; Stroke; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de största folksjukdomar. År 2018 drabbades cirka 25 500 individer och närmare 6 200 avled av sjukdomen i Sverige. Kvarstående symtom som förekommer vid stroke, beroende på vilken sidan av hjärnhalvan som blir drabbat inverkar på patienten fysiskt  och psykiskt, vilken i sin tur påverkas patienten socialt. LÄS MER