Sökning: "Kay Tell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kay Tell.

  1. 1. L'Oréal VS. Mary Kay : En kvalitativ studie om marknadsföringsstrategier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Lovisa Johansson; Hanna Arvidsson; [2011]
    Nyckelord :varumärke; marknadsföringsstrategier; marknadsföringstrender; värderingar; kundrelationer; mätta på reklam;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga Mary Kays och L’Oréals marknadsföringsstrategier samt undersöka ifall de, av våra informanter, uppfattas i enlighet med företagens värderingar.Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer vid tre tillfällen med unga kvinnor i åldrarna 21-25 år. LÄS MER