Sökning: "Kenneth Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kenneth Andersson.

 1. 1. Matematikundervisning utomhus : En litteraturstudie om hur utomhuspedagogik används för elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Kenneth Alm; Amanda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; utomhuspedagogik; motivation; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med detta konsumtionsarbete var att undersöka hur utomhuspedagogik används i matematikundervisning. Denna undersökning har genomförts genom att samla in, granska och bearbeta utvald litteratur för att försöka besvara arbetets syfte. Insamling av data genom vetenskapliga artiklar gjordes med hjälp av databaserna ERIC och UniSearch. LÄS MER

 2. 2. Råd för entreprenören i dig : Handbok för aspirerande entreprenörer framtagen från teori och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kenneth Gustafsson; Mattias Andersson; Lina Bogg; [2016]
  Nyckelord :Entreprenörskap; innovativ entreprenör; student; beteende; motgångar; gynnsamma faktorer; risktagande; nätverkande;

  Sammanfattning :  Forskningsfråga:Vilka faktorer kan hjälpa studenter som strävar att bli entreprenörer, från idé till produkt/tjänst på marknaden?-          Hur kan den strävande entreprenören förbereda sig på hinder och på så sätt underlätta processen? Syfte: Syftet med forskningen är att kunna ge information om faktorer som kan hjälpa studenter som strävar efter en karriär som entreprenör vid uppstartsfasen av sin entreprenöriella process. Med det menas fasen som pågår från idéstadiet till produkt/tjänst på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Coping av emotionell stress efter kritisk incident: : Intervjustudie av intensivvårdssjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Kenneth Andersson; Lipi Jaigirdar; [2016]
  Nyckelord :emotional stress; critical incident; peer to peer talks; emotionell stress; kritiska incidenter; kollegialt samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk miljö där kritiskt sjuka patienter vårdas. Intensivvårdssjuksköterskor möts ständigt av situationer där de utsetts för stress. Det kan vara situationer, anhöriga eller identifiering med patienten som ger emotionell stress. LÄS MER

 4. 4. Interners upplevelser av akutsjukvårdens bemötande : sett ur före detta interners ögon

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kenneth Andersson; Anne Eklund; [2012]
  Nyckelord :Kriminella; Bemötande; Utsatthet; Integritet; Sjuksköterskans yrkesroll;

  Sammanfattning : BakgrundKriminalvården i Sverige har ansvaret för 4427 personer i fängelse, juli månad år 2011, och ansvarar för att de intagna har möjlighet till sjukvård. Om det finns behov för vård utanför anstalterna skall kriminalvården ombesörja transport till sådan vårdinrättning som passar behovet. LÄS MER

 5. 5. IT för ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kenneth Alm; Björn Andersson; [2010]
  Nyckelord :corporate social responsibility; Miljöledningssystem; miljö; grön IT; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Grön IT är ett område som är aktuellt och vi ville därför undersöka området utifrån metoder och ramverk samt strategier och drivkrafter. I studien belyser vi vilka metoder våra fallföretag har använt sig av vid införandet av Grön IT. LÄS MER