Sökning: "Kenneth Hultqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kenneth Hultqvist.

  1. 1. Vad gör förskolebarn i sin utomhusmiljö? : En studie om barns subjektskapande i förskolans uterum.

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Anna Bergdahl Gustafsson; [2011]
    Nyckelord :Bildpedagogik; Etnografisk undersökning; Socialkonstruktionism; Förskolebarn; Utomhusrummet; Subjektspositionering; Fri lek; Utforskande; Bilddokumentation.;

    Sammanfattning : Detta är en etnografisk undersökning med socialkonstruktionistisk ram med syftet att synliggöra hur barn använder det material som utomhusrummet erbjuder till sitt eget subjektsskapande. Detta medför att undersökningen utgår från synen på förskolebarn som en kompetent och kulturskapande människa. LÄS MER