Sökning: "Kent Palm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kent Palm.

  1. 1. Good guys or bad guys? : En studie av Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets behandling av Sverigedemokraterna jämfört med behandlingen av andra småpartier

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Fanny Palm; [2010]
    Nyckelord :journalistik; partiskhet; Sverigedemokraterna; främlingsfientlighet; mediernas demokratiska uppgifter; social ansvarsideologi; frihetlig medieideologi;

    Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets rapportering om Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Frågeställningarna jag vill ha svar på är om rapporteringen är partisk, det vill säga missgynnar eller gynnar partierna, och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift som ligger till grund för rapporteringen. LÄS MER