Sökning: "Kerim Serifler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerim Serifler.

  1. 1. Läslust – en klassfråga?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
    Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

    Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER