Sökning: "Kersti Åström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kersti Åström.

  1. 1. Djuretik ur barn och ungdomars perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Robin Gynnstam; Kersti Åström; [2006]
    Nyckelord :dilemma; ungdomar; moral; etik; Kohlberg; barn;

    Sammanfattning : Frågeställningen behandlar hur barn och ungdomar resonerar kring djurförsök. När eleverna resonerar kring djuretik, vad anser de då vara relevant? Vi analyserar elever från första- och niondeklass diskussioner kring djuretik. LÄS MER