Sökning: "Kerstin Blood-holland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Blood-holland.

  1. 1. Såsom i en spegel

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Kerstin Blood-Holland; Malin Michea; [2012]
    Nyckelord :Facebook; identitet; självbild; självkänsla; sociala medier; ungdomar;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att få en djupare förståelse för identitetsskapande via sociala medier, och hur detta identitetsskapande påverkar individens självbild. Frågeställningen var: “Vilka strategier använder unga vuxna i konstruerandet av sin nätidentitet på Facebook genom statusuppdateringar?” och “Hur förhåller sig denna nätidentitet till deras självbild?” Som metod valdes Multi-Grounded Theory. LÄS MER