Sökning: "Kerstin Christiansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Christiansen.

  1. 1. Sjuksköterskan och implementering av evidens i vården

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Kerstin Borgenstam; Bente Christiansen; [2015-08-11]
    Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; enkätstudie; implementering.;

    Sammanfattning : Bakgrund: För att patienter i vården skall få en god och säker vård är sjuksköterskans vetenskapliga förhållningssätt en förutsättning. Att veta vilka bevis vi har innebär att arbeta evidensbaserat. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter och uppfattning av inhämtning och implementering av ny omvårdnadskunskap. LÄS MER