Sökning: "Kerstin Dahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kerstin Dahlberg.

 1. 1. Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2019]
  Nyckelord :lust; motivation; fallenhet för matematik; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser av fortbildningar : En studie om hur lärare upplever Matematiklyftet och Räkna med Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2018]
  Nyckelord :fortbildning; Räkna med Västerås; Matematiklyftet; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi fyra lärares upplevelser av fortbildningarna Matematiklyftet och Räkna med Västerås samt om dessa har påverkat lärares planering och undervisning inom ämnet matematik. Vi undersöker om lärarna upplever att de får användbara verktyg samt stöd av fortbildningarna. LÄS MER

 3. 3. En existens inom fyra väggar : En litteraturöversikt kring patienters upplevelser av isolering vid MRSA

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kerstin Lindström; Sanna Fjällström; [2015]
  Nyckelord :MRSA; Isolation; Experience; Patient; Life-world; MRSA; Isolering; Upplevelse; Patient; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: MRSA är en multiresistent bakterie som har utvecklat resistens mot antibiotika. Med en ökad spridning så är MRSA ett folkhälsoproblem på global nivå då bakterien orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Att bära på MRSA har en stor påverkan på livet då det ger stigmatiserande känslor och emotionella konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet inom ramarna – om sexuell identitet och kategorisering av sexuell identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Beata Dahlberg; Kerstin Grevillius; [2011-06-27]
  Nyckelord :Sexuell identitet; kategorisering; ungdomar och internet;

  Sammanfattning : Vi har valt att använda oss av textmaterial från ett diskussionsforum på internetsajten Ungdomar.se. Syftet med denna studie är att undersöka hur användare av detta forum talar om sexuell identitet och kategorisering av sexuell identitet, i de texter vi studerar. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens yrkesroll i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carina Romgård; Kerstin Dahlberg Sträng; [2010-10-29]
  Nyckelord :yrkesroll; specialpedagogik; samarbete; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Specialpedagoger har under sin studietid och genom att arbeta ute i verksamheterna tillägnat sig en bred kompetens. I den här studien vill vi studera specialpedagogens yrkesroll i skolan samt undersöka lärares och rektorers syn på specialpedagogens roll i skolans verksam-het. LÄS MER