Sökning: "Kerstin Gard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Gard.

  1. 1. - Vad speglar rummet? : Barns möjligheter och begränsningar till grovmotoriska rörelser i förskolans fysiska inomhusmiljö

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Denise Jonasson; Kerstin Gard; [2019]
    Nyckelord :Förskola; grovmotorik; inomhusmiljö;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att bidra med kunskap om möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser i förskolans inomhusmiljö. I denna studie används en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur förskollärare beskriver och talar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan. LÄS MER