Sökning: "Kerstin Lindstedt Laumark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Lindstedt Laumark.

  1. 1. What would work?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
    Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

    Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER