Sökning: "Kerstin Moreno"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Moreno.

  1. 1. Det surrealistiska psykodramat : Dionysiska och apolloniska krafters möte

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Kerstin Jurdell; [2012]
    Nyckelord :psychodrama; group psychotherapy; surrealism; Dionysus; practical knowledge; mythology; Nietzsche; psykodrama; gruppsykoterapi; surrealism; Dionysos; praktisk kunskap; mytologi; Nietzsche;

    Sammanfattning : This essay describes my work as a director in a specialized orientation within psychodrama, surrealistic psychodrama. Using the language and performance techniques of theater and under the guidance of a director, psychodrama creates an improvised narrative or story. LÄS MER