Sökning: "Kerstin Petersson-Frank"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Petersson-Frank.

  1. 1. Nationella prov i svenska skolår 5

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Ulla Harjunpää; Kerstin Petersson-Frank; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att se om de nationella proven i svenska för skolår 5 uppfyller kraven från kriteriet godkänd. Vi vill även se om det finns en samsyn mellan lärarkategorier när det gäller tolkning, värdering och bedömning. LÄS MER