Sökning: "Kerstin Viström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Viström.

  1. 1. Hur kan jag hjälpa dig att bli delaktig? : en fokusgruppstudie bland sjuksköterskor om patienter med paroxysmalt förmaksflimmer

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Louise Persson; Kerstin Viström; [2019]
    Nyckelord :Delaktighet; Information; Kommunikation; Paroxysmalt förmaksflimmer; Personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligaste takyarytmin hos vuxna och ökar kraftigt i prevalens med stigande ålder. Förmaksflimmer är förenat med ökad dödlighet, minskad livskvalitet, ökad risk för stroke, demensutveckling, depression och hjärtsvikt. LÄS MER