Sökning: "Kettil Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kettil Nilsson.

  1. 1. Lösning av optimala styrproblem med finita elementmetoden. En studie i FEniCS.

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Henrik Dahlström; Gustav Kettil; Sara Nilsson; Frida Svelander; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här studien implementeras en finita elementmetod för att lösa optimala styrpro- blem i programvaran FEniCS. Den finita elementmetod som används är hämtad från Karin Krafts doktorsavhandling Adaptive Finite Element Methods for Optimal Control Problems [2].Optimala styrproblem behandlar styrning av dynamiska system. LÄS MER