Sökning: "Kevin Aslani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Aslani.

  1. 1. Digitala vårdgivare i primärvården - Upplever patienter större tillgänglighet?)

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Kevin Aslani; Tove Linder; [2021-07-05]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Since 2016 digital healthcare has been a part of the Swedish primary healthcare market. Therefore the purpose of this study is to examine how digital healthcare has affected the patients experience of access to primary healthcare from 2015 until 2019.The data that was used is on the municipal level. LÄS MER