Sökning: "Kevin Dee Boman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Dee Boman.

  1. 1. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
    Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

    Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER