Sökning: "Kevin Jämthagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Jämthagen.

  1. 1. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
    Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER