Sökning: "Kevin Juneskans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Juneskans.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patient med stroke på medicinsk vårdavdelning

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Annelie Arndtzén; Kevin Juneskans; [2014]
    Nyckelord :Erfarenhet; Medicinsk vårdavdelning; Sjuksköterskor; Stroke; Strokeenhet; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stroke drabbar cirka 30 000 svenskar varje år och hälften avlider direkt eller får svåra funktionsnedsättningar. En person som insjuknat i stroke kräver snabbt och korrekt omhändertagande för att minska risken för bestående funktionsnedsättningar. LÄS MER