Sökning: "Kevin Navarro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Navarro.

  1. 1. Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet : Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

    Författare :Kevin Navarro; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. LÄS MER