Sökning: "Kevin Yildiz Edlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Yildiz Edlund.

  1. 1. "Han var så mesig..." : en studie om professionella fotbollsspelares uppfattning av sina tränares ledarskap under sina ungdomsår

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

    Författare :Patrick Ortega; Kevin Yildiz Edlund; [2021]
    Nyckelord :tränarlänkfotboll;

    Sammanfattning : Syfte och Frågeställning  Syftet med denna undersökning var att belysa på vilket sätt ledarskapet under fotbollsspelares ungdomsår har varit en bidragande faktor till deras karriärutveckling.  Frågeställningar - Vad upplever spelare som framgångsrika faktorer under deras ungdomsår?  - Om tränaren är en betydelsefull faktor, vilka egenskaper och beteenden är det fotbollsspelarna värdesätter och inte värdesätter hos tränaren?  - Vilka likheter och skillnader av beteenden som värdesätts hos tränaren finns hos kvinnor och män?  Metod Utifrån studiens vetenskapliga perspektiv beslöt vi oss för att nyttja en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER