Sökning: "Keywords: cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Keywords: cancer.

 1. 1. Anhörigas upplevelse av att vårda närstående med cancer: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa von Wachenfeldt; Linnea Alm; [2021]
  Nyckelord :Cancer; experiences; caregiver burden; support; caring science; literature review; Cancer; upplevelser; anhörigbörda; stöd; vårdvetenskap; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: When a relative receives a cancer diagnosis the family caregivers are affected as well. Family caregivers are at high risk of developing caregiver burden since they´re exposed to stressful situations when they receive a greater responsibility towards their relative and other parts of life. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst efter en mastektomi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kobanghe Sylvie Colette; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i hela världen. Bröst-cancerbesked och tanken att förlora ett bröst kan påverka kvinnor eftersom bröstet har en be-tydelse för kvinnors kropp och kan därför skapa ett lidande i kvinnors liv. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maryam Mosaddegh Sedghi; [2021]
  Nyckelord :Keywords: cancer; experiences; healthcare professionals; home care; nurses; palliative care; patients.; Nyckelord: cancer; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterskor; sjukvårdspersonal; upplevelser.;

  Sammanfattning : Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av sin psykosociala situation under cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa A. M. Pemer; Fredrik Willehadson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents and Young Adults AYA ; Cancer Treatment; Psychosocial; Experiences; Ungdomar och unga vuxna AYA ; Cancerbehandling; Psykosocial; Erfarenheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Ungdomar och unga vuxna under cancerbehandling är i behov av specialanpassad och ålderslämplig vård då deras åldersgrupp genomgår unika livsutvecklande milstolpar i övergången från barndom till att bli vuxen som påverkas av cancersjukdomen. En störd livsutveckling kan resultera med långsiktiga negativa konsekvenser som kan påverka ungdomar och unga vuxna även efter avslutad behandling. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av biverkningar vid bröstcancerbehandling och deras upplevelse av livskvalité

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Burman; Tilde Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; treatment; side effects and quality of life.; Bröstcancer; behandling; biverkningar och livskvalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. There are three common treatments for breast cancer, chemotherapy, surgery and radiation. Cancer treatment has several side effects that effects women´s experience of their quality of life. LÄS MER