Sökning: "Keywords: substitute treatment"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Keywords: substitute treatment.

 1. 1. Ansvaret för barn och ungdomars psykosociala stöd i samband med allvarlig idrottsskada

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Charlotte Hallquist; [2012]
  Nyckelord :young people; sports injuries; rehabilitation; coaches; parents; physioterapeut; responsibility; unga; idrottsskador; rehabilitering; tränare; föräldrar; fysioterapeut; ansvar;

  Sammanfattning : Vården och idrottsledarens sätt att agera och uttala sig om behandling och prognos påverkar idrottaren på ett sätt som både kan stärka, men även minska tilltron till sin egen förmåga varför vikten av optimalt stöd och omhändertagande av omgivningen genom hela rehabiliteringen har stor betydelse, särskilt hos barn och ungdomar vars reaktioner på trauma är starkare än hos vuxna. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på vem som har ansvaret för att barn och ungdomar får det psykosociala stöd som behövs i samband med en allvarlig idrottsskada, vilken kunskap som finns hos tränare, föräldrar och fysioterapeuter samt om det finns någon handlingsplan för de som inte lyckas återgå. LÄS MER

 2. 2. Substitutionsbehandling - vägen ur ett beroende eller fortsättning på ett långvarigt missbruk? " en kvalitativ studie om substitutionsbehandling ur ett brukarperspektiv"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Pawlowska; Fatime Juka; [2012]
  Nyckelord :Keywords: substitute treatment; subutex; methadone; drug abuse and heroin.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Patricia Pawlowska and Fatime Juka Title: Substitute treatment – the way out of an addiction or continuation of a long – term addiction? A qualitative study of substitute treatment from a user perspective. Supervisor: Erika Werner Keywords: substitute treatment, subutex, methadone, drug abuse and heroin. LÄS MER