Sökning: "Khaled Jrideh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Khaled Jrideh.

  1. 1. Faktorer som påverkar bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner - En empirisk undersökning om vilka effekter fundamentala faktorer har på bostadspriser med fokus på arbetslöshet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Jasmine Jansson; Khaled Jrideh; [2022-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av makroekonomiska och sociodemografiska faktorer på bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner mellan 2010–2019. De faktorer som undersökts är: arbetslöshet, inkomst, bolåneränta, befolkningstäthet och nyproduktion av bostäder. LÄS MER