Sökning: "Khalida Akter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Khalida Akter.

  1. 1. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Khalida Akter; [2020]
    Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

    Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER