Sökning: "Kia Hedell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kia Hedell.

  1. 1. Biblioteks- och informationsvetenskap : en positionsbestämning. Svenska avhandlingar och uppsatser i en interpretativ innehållsanalys

    Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Göran Hamrin; Kia Hedell; [2013]
    Nyckelord :B I; metastudie; vetenskaplig kommunikation; forskningsinriktningar; innehållsanalys; tvärvetenskap; avhandlingar; masteruppsatser;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to gauge the current state of Swedish library and information science research. LIS is generally defined as a cross- or multidisciplinary subject, according to some coupled with heterogenity or dichotomy within the subject. LÄS MER