Sökning: "Kim Dohm-Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Dohm-Hansen.

  1. 1. Från våld till täkt - Den historiska utvecklingen av våldtäktsbegreppet i Sverige från 1734 till 2013

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kim Dohm-Hansen; [2013]
    Nyckelord :Straffrätt; rättshistoria; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur definitionen av våldtäkt utvecklats från 1734 till och med 2013. Detta skall förklaras utifrån tre parametrar: personkrets, våld/hot och sexuell handling. Uppsatsens skall försöka svara på hur dessa faktorer har förändrats och varför. LÄS MER