Sökning: "Kim Lillskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Lillskog.

  1. 1. Den heliga Anden och vi har beslutat : En kvalitativ studie av konsensusmetoder i Equmeniakyrkans kyrkokonferens

    Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

    Författare :Kim Lillskog; [2019]
    Nyckelord :Decision making methods; consensus decisions; deliberative democracy; Uniting Church in Sweden; Equmeniakyrkan; operative ecclesiology; Beslutsfattande; konsensusmetoder; deliberativ demokrati; samtalsdemokrati; Equmeniakyrkan; operativ ecklesiologi;

    Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the consensus decision making methods that are used at the annual conference of the Uniting Church in Sweden. The methods are analysed through the experiences of people that have attended the conference. LÄS MER