Sökning: "Kim Lingwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Lingwall.

  1. 1. Åtgärd för minskad genomloppstid : Förmontering av kranspetsutrustning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Kim Lingwall; [2018]
    Nyckelord :Förmontering; genomloppstid;

    Sammanfattning : Vimek AB är en, inom sitt segment, marknadsledande skogsmaskinsproducent belägen i Vindeln,Västerbotten. Deras produktion är uppdelad i två sektioner, en förmonteringsstation därstandarddelar kan monteras och lagerläggas, samt en slutmontering där alla delar monterassamman till en komplett maskin. LÄS MER