Sökning: "Kina Ljunggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kina Ljunggren.

  1. 1. Visuell kommunikation i kinesisk kultur - en tolkningsfråga

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Miljeteig; Philip Gozzi; Sofia Ljunggren; [2006]
    Nyckelord :Visuell kommunikation; kultur; kulturella skillnader; kommunikation; Kina; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : För västerländska företag som etablerar sig på den kinesiska marknaden kan kulturskillnader göra det svårt att nå kinesiska konsumenter med standardiserad global marknadskommunikation. Kultur- och språkskillnader bidrar till att reklambudskap kan tolkas annorlunda i Kina. LÄS MER