Sökning: "Kira Ljungdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kira Ljungdahl.

  1. 1. Underhållsbehandling ur socialtjänstens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Kira Ljungdahl; [2007]
    Nyckelord :metadon; buprenorfin; subutex; underhållsbehandling; socialtjänst; heroin; opiat; missbruk; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The aim of the study was to get a deeper understanding of how social workers at the welfare office think and act when it comes to methadone or buprenorphine treatment. What role does the welfare office take when it comes to methadone- or buprenorphine treatment, what does the welfare office think about this form of treatment, what possibilities does the welfare office have when it comes to decide the selection to this kind of treatment and what consideration does the welfare office take to the separate individuals demands when it comes to methadone- or buprenorphine treatment. LÄS MER