Sökning: "Kiruna stadsflytt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kiruna stadsflytt.

 1. 1. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 2. 2. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Parke; Hanna Sohl; [2016]
  Nyckelord :Hallman; stadsbyggnadsideal; stadsflytt; stadsplanering; terräng;

  Sammanfattning : I skrivande stund sker en stadsomvandling i Kiruna, där staden tvingas flytta till följd av gruvnäringens utbredning. I denna studie jämförs PO Hallmans vision för samhällets uppkomst år 1900 med White arkitekters vision för dagens stadsflytt. LÄS MER

 3. 3.   Problematiken med bevarandet av byggnaderna vid Kirunas stadsomvandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maria Strålberg; [2008]
  Nyckelord :museologi; stadsflytt; stadsomvandling; bevarandeproblematik; Kiruna;

  Sammanfattning : I Kiruna planerar kommunen en stadsflytt på grund av gruvdriftens påverkan på staden. Vid stadsomvandlingen är bevarandet av byggnaderna ett problem eftersom markdeformationerna vid gruvbrytningen gör att all bebyggelse måste flyttas eller rivas. LÄS MER

 4. 4. Vad spirar på Ullspiran? : Kirunas stadsflytt

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Malin Tegenlöv; [2007]
  Nyckelord :Kirunas stadsflytt; Kiruna; stadsflytt; Ullspiran; bostadsområden; markdeformationer; återställning; återställningar;

  Sammanfattning : I Kiruna pågår en omfattande stadsflytt. Hela staden måste flyttas och detta kommer att ske successivt. Att staden måste flyttas beror på de nya malmfyndigheterna under staden. Malmkroppens lutning påverkar marken ovanför i form av sprickbildning. LÄS MER

 5. 5. Att planera för en ny stad : en studie av hur attraktiviteten kan bibehållas vid Kiruna stadsflytt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Hammarlind; Madeleine Kivinen; [2007]
  Nyckelord :kulturgeografi; planering; Kiruna; attraktivitet; delad stad; gruvverksamhetens påverkan; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Kiruna kommun står inför en exceptionell planeringssituation då järnmalmsbrytningen i berget Kiirunavaara lett till sprickbildningar i marken som hotar stadens existens, vilket gör att orten successivt måste förflyttas. Syftet med uppsatsen är att studera vad som bör prioriteras vid uppbyggnaden av en ny stad och vilka möjligheter planeringssituationen ger. LÄS MER