Sökning: "Kitty Eklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kitty Eklund.

  1. 1. Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet - Ur föräldrars och förskollärares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Tove Björkgren Valdemarsson; Kitty Eklund; [2019]
    Nyckelord :anknytning; barn; utveckling; interaktion; förälder; smartphone; attachment; child; development; interaction; parent;

    Sammanfattning : Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet är ett aktuellt och omtalat ämne. Vi intervjuade föräldrar och förskollärare baserat på deras erfarenheter av föräldrars användning av en smartphone runt barn i allmänhet men också gällande den sociala interaktion. LÄS MER