Sökning: "Kiwi metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kiwi metoden.

 1. 1. Att stimulera till läs- och skrivutveckling. En granskning av metoderna ASL och Kiwi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Morina; Isabel Nigård; [2017]
  Nyckelord :Literacy; Lärandeteorier; Reading; Writing; Läs- och skrivutveckling; Att skriva sig till läsning - ASL; Kiwimetoden; Computer;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa undersökning är att undersöka två olika metoder, Kiwimetoden och Att skriva sig till läsning (ASL). Vi valde även att undersöka hur lärare kan arbeta med digitala verktyg inom metoderna. För att genomföra detta fick vi hjälp av två skolor, där en skola arbetar med ASL och en arbetar med Kiwimetoden. LÄS MER

 2. 2. "Alla kan med kiwi" : n studie om hur pedagoger upplever kiwimetoden som läsinlärningsmetod i årskurserna F-2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Karin Andersson; [2011]
  Nyckelord :Kiwimetoden; läsinlärning; gemensam läsning; vägledd läsning; självständig läsning; högläsning;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kiwimetoden som läsinlärningsmetod bland elever i årskurs F-2. Kiwimetoden innefattar fyra moment i läsinlärningen; gemensam läsning, vägledd läsning, självständig läsning och högläsning och metoden fokuserar på att samtala kring text. LÄS MER

 3. 3. Att erövra språket : En studie om läsinlärning genom Kiwimetoden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Garphammar; Sofia Kristoffersson; [2009]
  Nyckelord :kiwimetoden; interaktion; språkutveckling; läsning; läsinlärning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Vi har beskrivit vad Kiwimetoden innebär och var den har sina rötter.Vi har skrivit allmänt om språkutveckling samt tidigare forskningkring läsinlärning. Undersökningens teoretiska ram består avVygotskijs sociokulturella perspektiv och Deweys demokratiskaperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Stora Böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Josefin Sjöström; Lisa Wahlberg; [2008]
  Nyckelord :avkodningsinriktning; gemensam läsning; helspråksinriktning; kiwi; läsinlärning; Nya Zeeland; skolsystem; storboksmetoden; vägledd läsning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns att arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används på Nya Zeeland. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och bygger på en kvalitativ enkätundersökning, intervjuer med fyra lärare samt en intervju med en förlagsredaktör på Bonnier Utbildning. LÄS MER

 5. 5. Tål alla Kiwi? : En empirisk studie av lärares praktiska tillämpning av Kiwimetoden i grundskolans tidigare år

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Beatrice Karlström; Camilla Sjödin Mankiewicz; [2008]
  Nyckelord :Kiwimetoden; Nya Zeeland; Whole Language; vägledd läsning; individualisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar en läs- och skrivutvecklingsmetod, Kiwimetoden. Metoden härstammar från Nya Zeeland och grundtanken är att elever genom socialt samspel i meningsfulla sammanhang utvecklar språkkompetens. Nya Zeelands skola anses vara ”pedagogikens Mecka” och intresserar ”skolfolk” världen över. LÄS MER