Sökning: "Kjell Petersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kjell Petersen.

  1. 1. "Lyhörd för vad mamman vill" : En kvalitativ studie om personalens upplevelser av att stötta mammor och barn i övergången från sondmatning till amning på en neonatalavdelning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Malin Petersen; Kjell Petersen; [2004]
    Nyckelord :nenonatalvård; amning; stöd; personal; upplevelser;

    Sammanfattning : Att stötta mamma och barn i övergången från sondmatning till att barnet kan nutriera sig helt genom amning eller flaskmatning är en omfattande och viktig del i omvårdnaden på en neonatalavdelning. Tidigare forskning av personalens upplevelser av denna process är begränsad. LÄS MER